Menu
košík
0
kategorie
Knihy

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky obchodní společnosti
BANSHIES s.r.o.
se sídlem K Žižkovu 9/640, 190 00 Praha 9
identifikační číslo: 25648080
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57901
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.knizniarcha.cz.

Základní informace

Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti BANSHIES s.r.o., se sídlem K Žižkovu 9/640, Praha 9, identifikační číslo 25648080, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57901 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „nakupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.knizniarcha.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „e-shop“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Nakupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu k nakupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné) uvedené v závazné objednávce. Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží (neplatí v případě předobjednávek) na adresu v této objednávce uvedenou do 6 pracovních dnů od přijetí objednávky (v případě platby dobírkou), respektive po obdržení platby na účet. Případné prodloužení této doby prodávající nakupujícímu oznámí do těchto pěti pracovních dnů od obdržení objednávky, nebo v případě platby bankovním převodem do pěti pracovních dní od připsání platby na účet prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu nakupujícího objednat zboží.

Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, odmítnout, případně při další objednávce požadovat platbu předem. Zároveň si vyhrazuje právo k zablokování účtu nakupujícího. K jeho odblokování dojde až po úhradě poštovného, případně balného, které prodávající na zaslání nepřevzaté zásilky vynaložil.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud není schopen dodat zboží v dohodnutém termínu nebo má zákazník nestandardní požadavek, který není součástí obchodních podmínek nebo poskytovaných služeb, a objednávku stornovat. O stornování objednávky zašle nakupujícímu informaci na e-mailovou adresu nebo oznámí telefonicky. V případě, že nakupující již za zboží zaplatil, prodávající se zavazuje peníze obratem převést zpět na účet nakupujícího.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží u jeho popisu nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat nakupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu.

Cenu zboží je nakupující povinen uhradit i v případě, že zboží převzal jiným způsobem, než bylo ujednáno (např. zboží bylo doručeno a převzato jako zásilka bez vyplacení, přestože bylo dohodnuto zaslání zboží na dobírku).

Při přebírání zboží od dopravce je nakupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží, dále zkontrolovat obsah zásilky, zda nedošlo k mechanickému poškození při přepravě (především deformace, naražení vazby knih, poničení obalů či přebalů knih apod.) a v případě zjištění jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci a sepsat s ním reklamační protokol. V případě shledání porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí nakupující zásilku od dopravce převzít. V jiném případě se má za to, že k mechanickému poškození došlo až po převzetí zásilky od dopravce. Nakupující je povinen prohlédnout zboží s náležitou péčí tak, aby případné vady zjistil.

V případě škod vzniklých přepravou má nakupující právo zásilku nepřevzít.

Uzavření kupní smlouvy

Pro objednání zboží vyplní nakupující objednávkový formulář v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (vloženém nakupujícím do nákupního košíku),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
  • požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, případné rezervaci zboží a jeho osobním převzetí,
  • nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je nakupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky nakupující vložil, a to i s ohledem na možnost nakupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení nakupujícímu e-mailem potvrdí, a to na adresu nakupujícího uvedenou v objednávce.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat nakupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a nakupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno nakupujícímu e-mailem, a to na adresu nakupujícího.

Cena zboží a platební podmínky

Veškeré ceny v e-shopu jsou uváděny včetně DPH.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může nakupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • na dobírku v místě určeném nakupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby předem na účet je kupní cena splatná do 4 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud v této lhůtě nakupující cenu uvedenou v kupní smlouvě neuhradí, je prodávajícím taková objednávka zrušena.

V případě bezhotovostní platby je nakupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek nakupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je v odůvodněných případech oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním nakupujícímu.

Odstoupení od kupní smlouvy

Nakupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na zboží, které si prodávající rezervuje u prodávajícího a osobně přebere na adrese jeho sídla: K Žižkovu 9/640, Praha 9.

Již odeslanou objednávku je možné stornovat pouze telefonicky na čísle uvedeném v kontaktu. Pakliže již došlo k odeslání zboží, nakupující se zavazuje uhradit již vzniklé náklady s odesláním, především náklady na dopravu (poštovné).

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy nakupujícím.

  • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě multimediálních a audio nosičů (CD, DVD, CD-ROM) nesmí být porušen igelitový přebal.

Odstoupí-li nakupující od kupní smlouvy, nese nakupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od nakupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy nakupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od nakupujícího přijal, pokud nebude dohodnuto jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté nakupujícím již při vrácení zboží nakupujícím či jiným způsobem, pokud s tím nakupující bude souhlasit a nevzniknou tím nakupujícímu další náklady. Odstoupí-li nakupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky nakupujícímu dříve, než mu nakupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Do doby převzetí zboží nakupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající nakupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený nakupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut nakupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a nakupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy nakupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a nakupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Zasílání zboží

Objednávané zboží je prodávajícím zasíláno pouze na území České republiky a Slovenské republiky.

Pokud má nakupující zájem o odeslání zboží i do ostatních zemí, nelze v tomto případě využít objednávkový systém, avšak může prodávajícího kontaktovat prostřednictvím e-mailu (viz Kontakt) a individuálně s ním odeslání zboží sjednat.

Účet registrovaného nakupujícího

Jakmile nakupující uskuteční první nákup prostřednictvím e-shopu, je mu automaticky vytvořen uživatelský účet. Jeho prostřednictvím může poté provádět další nákupy. V tomto účtu jsou automaticky uchovávány informace o všech provedených objednávkách, a nakupující v nich může podle potřeby listovat. Při registraci a při objednávání zboží je nakupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je nakupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené nakupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Nakupující má možnost si heslo podle potřeby změnit. Nakupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Nakupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Nakupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Reklamace – reklamační řád

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v České republice. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Uplatnit reklamaci je možné pouze písemně – elektronickou poštou a zasláním reklamovaného zboží spolu s reklamačním protokolem prodávajícího (reklamační protokol lze stáhnout zde) a v případě mechanického poškození při přepravě přiloženým reklamačním protokolem od dopravce na adresu sídla prodávajícího (viz kontakt).

Oznámení o reklamaci musí obsahovat popis závady, číslo objednávky a kontakt na nakupujícího (telefonický nebo e-mailový). Kromě reklamovaného zboží a oznámení o reklamaci je nutné přiložit i kopii dokladu (např. faktury) prokazujícího zakoupení zboží.

Zboží musí být vráceno nepoškozené, neopotřebované a neznečištěné, a pokud je to možné, v původním obalu.

Pokud bude vrácené zboží opotřebované anebo poškozené, vzniká prodávajícímu vůči nakupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody.

Za zboží podstatně poškozené anebo zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu není možné vrátit kupní cenu ani náklady na dodání zboží.

Po přijetí oznámení reklamace elektronickou poštou nebo v listinné formě společně s reklamovaným zbožím bude nakupujícímu přijetí bez zbytečných odkladů potvrzeno na jeho e-mailovou adresu.

Vyřízení reklamace proběhne v zákonné lhůtě, bez zbytečných průtahů, nejpozději do 30 dnů. O průběhu reklamace a odeslání opraveného zboží nebo kompenzaci finanční částky za zakoupené zboží – v případě oprávněné reklamace – bude nakupující informován.

Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese nakupující.

Práva z vadného plnění uplatňuje nakupující u prodávajícího v jeho sídle. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od nakupujícího reklamované zboží. Poštovní náklady, které na doručení vadného zboží nakupující vynaloží, budou prodávajícím vráceny.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Práva z vadného plnění nakupujícímu nenáleží, pokud nakupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Nakupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li nakupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Nakupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy nakupujícímu působilo značné obtíže.

Záruka se nevztahuje na zboží prodávané za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána a jejíž popis byl uveden u popisu zboží, a na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, případně na bazarové zboží.

Vady na zboží způsobené běžným opotřebením nelze reklamovat. Zakoupené zboží nelze vyměňovat.

U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na kontaktní adresu prodávajícího.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů nakupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Nakupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li nakupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení nakupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Nakupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, a při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů nakupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu nakupujícího předávány třetím osobám.

V případě, že by se nakupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nakupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Nakupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu nakupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu nakupujícího.

Nakupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač nakupujícího, může nakupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti od 1. 2. 2018